Mijn zonnepanelen staan in de schaduw, wat nu?

Verliezen mijn panelen rendement in de schaduw?

Niet altijd kan worden voorkomen dat dakramen, schoorstenen of bomen een schaduw werpen op een PV-installatie. Om de rendabiliteit van een PV-installatie niet te beperken moeten er reeds bij de planning maatregelen worden getroffen om de door schaduw veroorzaakte rendementsverliezen zo laag mogelijk te houden.

Daarbij spelen invloedsfactoren zoals de positie en schakeling van de PV-modules en in het bijzonder de keuze van de juiste omvormer een belangrijke rol. Door rekening te houden met enkele belangrijke planningsregels kunnen deze factoren dusdanig aan de specifieke eigenschappen van de PV-installatie worden aangepast dat het energiepotentieel van de installatie vrijwel volledig kan worden benut.

Wat zijn de effecten van gedeeltelijke schaduw op mijn-PV installatie?

Iedere PV-generator heeft een individueel vermogenspunt, waarop deze het hoogst mogelijke elektrische vermogen kan afgeven, het zogenaamde Maximum Power Point (MPP). De hoogte van dit vermogen hangt vooral af van de kracht van de zoninstraling. Wanneer afzonderlijke PV-modules van een string binnen de PV-generator in de schaduw komen te liggen, leidt dit tot een aanmerkelijke wijziging van de elektrische eigenschappen: de PV-generator heeft nu meerdere vermogenspunten van verschillende kwaliteit.

Hoe kan ik dit oplossen?

Om de rendabiliteit van tijdelijk beschaduwde PV-installaties niet te beperken, moeten de door schaduw veroorzaakte rendementsverliezen al bij de planning zo laag mogelijk worden gehouden.
Als hulp voor de installatieplanner worden hieronder de belangrijkste regels bij de planning beschreven.

De minimalisatie van energieverliezen bij gedeeltelijk in de schaduw liggende modulestrings berust op het principe dat de omvormer in staat moet worden gesteld de beschaduwde zonnecellen elektrisch te omzeilen en zo de daarmee parallel geschakelde onbeschaduwde PV-modules van dezelfde string optimaal te benutten. Het toch al verminderde vermogen van de beschaduwde zonnecellen kan in deze tijd niet worden gebruikt. 

Bij de keuze van het dakgedeelte waarop de PV-installatie wordt geplaatst moet er daarom op worden gelet dat dit gedeelte en daarmee de PV-generator niet langdurig in de schaduw komt te liggen, vooral niet op tijden met een hoge zoninstraling (op het midden van de dag, in de zomermaanden). Om de eigenschappen van de beschaduwing in te schatten, zoals de grootte van het beschaduwde oppervlak en de verandering ervan in de loop van het jaar, kunnen speciale simulatieprogramma's worden gebruikt.

Ook de manier waarop de PV-modules van de PV-generator zijn geschakeld is van grote invloed op het energierendement. SMA Solar Technology AG heeft daarom de regels van het "schaduwmanagement" uitgewerkt en gepubliceerd. Voordat de installatie wordt aangelegd moet altijd eerst het verloop van de beschaduwing worden geanalyseerd. Het aandeel van de beschaduwde PV-modules in verhouding tot de volledige generator en de wijzigingen in de schaduw gedurende de tijd zijn belangrijke karakteristieken voor een PV-installatie die gedeeltelijk in de schaduw komt te liggen. De volgende aanbevelingen zijn belangrijk voor de omgang met gedeeltelijke beschaduwde PV-installaties:
• Wanneer slechts enkele PV-modules en/of slechts een kleine deel van de PV-modules (bijv. < 10 % van het totale aantal) in de schaduw komen te liggen, kan de schaduw gelijkmatig over de strings worden verdeeld. Aangezien de MPP-spanning zich in een dergelijk geval altijd in de buurt van de nominale MPP-spanning bevindt, is er geen speciale regeling (OptiTrac Global Peak) nodig.

Zoals beschreven bij het "schaduwmanagement" is ook de keuze van de omvormer van invloed op
eventuele rendementsverliezen door schaduw. Daarom moet er bij de keuze van de omvormer rekening worden gehouden met drie punten:
• Omvormers met een groot ingangsbereik kunnen ook bij schaduw en de daardoor veroorzaakte
vermindering van de MPP-spanning nog steeds het optimale vermogenspunt instellen.
• Omvormers met een regeling van afzonderlijke strings kunnen ook een gedeeltelijk in de schaduw
liggende PV-generator in de buurt van het optimale rendement regelen en een groot deel van de mogelijke verliezen vermijden.
• Om rendementsverliezen door schaduw zo laag mogelijk te houden is het nodig om voor de gedeeltelijk beschaduwde strings een omvormer te gebruiken, waarvan de MPP-tracking het bestaan van meerdere vermogenspunten kan herkennen (zoals de OptiTrac Global Peak).

Ook interessant voor u

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

In de kijker

Hoe kunnen wij u helpen?

Bent u op zoek naar een duurzaam zonnestroomsysteem voor uw woning? 

In de kijker

Hoe kunnen wij u helpen?